Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO HAPPY SHOP

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.sklep.grupahappy.com.pl oraz sklep51015.shoparena.pl prowadzony jest przez firmę KAB Katarzyna Andruszkiewicz- Badura, z siedzibą w Olsztynie 10-111 ul. M.Curie-Skłodowskiej 23/1, telefon: 733-746-001, e-mail: biuro@grupahappy.com.pl 

 2. Definicje:

  1. Sklep internetowy – sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem www.sklep.grupahappy.com.pl, www.happyshop.com.pl oraz sklep51015.shoparena.pl

  2. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.)

  3. Sprzedawca – KAB Katarzyna Andruszkiewicz- Badura, z siedzibą w Olsztynie 10-111 ul. M.Curie-Skłodowskiej 23/1 NIP: 7393666980, telefon: 733-746-001, e-mail: biuro@grupahappy.com.pl

  4. Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę,

  5. Formularz rejestracji – dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający utworzenie Konta,

  6. Konto - oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Kupującego, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane Kupującego, w tym informacje o złożonych Zamówieniach,

  7. Formularz zamówienia – dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający Kupującemu złożenie Zamówienia i jego realizację bez konieczności zakładania Konta,

  8. Zamówienie - oświadczenie woli Kupującego, stanowiące ofertę zawarcia umowy sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą,

  9. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.), zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego w języku polskim

  10.  Produkt Specjalny – dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma, będąca przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą, która za względu na swoje indywidualne właściwości (np. dostępność wyłącznie na indywidualne zamówienie) podlega szczególnym zasadom sprzedaży,

  11. Koszyk - wirtualne narzędzie, umożliwiające Kupującemu agregację wybranych Produktów przed ich zakupem oraz przeliczanie ich wartości. Podczas wyboru Produktów, Kupujący może dowolnie zarządzać zawartością koszyka poprzez dodawanie do niego kolejnych Produktów lub usuwanie ich z koszyka,

  12. Promocja – ściśle określony w czasie rabat cenowy na wybrane Produkty, będące przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą,

  13. Dowód zakupu – rachunek, faktura lub inny dowód potwierdzający zakup Produktu,

3. Przed wypełnieniem Formularza rejestracji oraz utworzeniem Konta, Kupujący proszony jest o zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptację. Umowa dotycząca prowadzenia Konta w Sklepie internetowym jest zawierana na czas nieokreślony i nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań finansowych dla Kupującego.
 
4. W Sklepie Internetowym mogą być organizowane Promocje na wybrane Produkty z oferty sklepu. O zasadach dotyczących promocji decyduje Sprzedawca, podając je do wiadomości publicznej na stronie Sklepu internetowego.

5. Ogłoszenia, reklamy Sprzedawcy, cenniki i inne informacje o Produktach, podane na stronach internetowych Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.).

6. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Kupującego będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

 
§2. WARUNKI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA
 1. Kupujący obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

 2. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 3. Kupujący może wybrać jeden spośród następujących sposobów składania Zamówienia:

  a) złożenie Zamówienia poprzez założone wcześniej Konto,

  b) złożenie Zamówienia poprzez wypełnienie Formularza zamówienia dostępnego na stronie Sklepu,

  c) złożenie Zamówienia drogą telefoniczną pod numerem 733746011,

  d) złożenie Zamówienia za pomocą fax(u).

 1. Wszystkie Produkty dostępne w Sklepie internetowym są oryginalne, fabrycznie nowe (wolne od wad) oraz zgodne z obowiązującymi standardami i wymaganiami.

 2. Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.

 3. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 18, w soboty po godzinie 15, w niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

 4. W przypadku Produktów Specjalnych dostępnych na indywidualne zamówienie, Sprzedający może zażądać od Kupującego wpłaty zaliczki w wysokości 20% wartości zamawianego Produktu przed przystąpieniem do realizacji Zamówienia przez Sprzedającego.

 5. Potwierdzenie złożenia oraz przyjęcia do realizacji Zamówienia zostanie przesłane Kupującemu przez Sprzedawcę w formie wiadomości e-mail.

 6. Umowę sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Kupującego wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie zamówienia.

 7. Zamówienia przekazane do realizacji mogą być anulowane przez Kupującego będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.), do momentu wysyłki Produktu. W przypadku Produktów wykonywanych na indywidualne Zamówienie (Produkt Specjalny), prawo to przysługuje Kupującemu do momentu potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji.

 8. Czas realizacji Zamówienia (skompletowanie zamówienia i przygotowanie do wysyłki) wynosi do 2 dni roboczych. W przypadku Produktów Specjalnych wykonywanych na zamówienie indywidualne czas realizacji Zamówienia jest każdorazowo ustalany z Kupującym.

 9. Kupujący informowany jest o braku dostępności Produktów, w związku z czym może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji Zamówienia lub zrezygnować z zamówionego Produktu albo z całości Zamówienia. W przypadku braku dostępności Produktów, szacowany czas realizacji Zamówienia ustalany jest indywidualnie z Kupującym, przy czym wynosi on średnio do 10 dni roboczych.

 10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania Zamówienia, jeżeli Kupujący pomimo wezwania nie uzupełnił w terminie 7 dni braków wymaganych do skutecznej realizacji Zamówienia.

 §3. PŁATNOŚCI

 1. Ceny podane w Sklepie internetowym wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto. Ceny nie zawierają jednak ewentualnych kosztów dostawy, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia.

 2. Do każdego Zamówienia dołączany jest Dowód zakupu.

 3. Kupujący może wybrać podczas składania zamówienia jeden z następujących sposobów płatności za zamówione Produkty:

  a) płatność przy odbiorze osobistym,

  b) płatność przelewem zwykłym lub internetowym na konto bankowe Sprzedawcy,

4. W przypadku wyboru sposobu płatności, o którym mowa w pkt 5 b) niniejszego paragrafu, Produkty wysyłane są w momencie zaksięgowania 100% środków pieniężnych na koncie bankowym Sprzedawcy podanym w potwierdzeniu zamówienia. 

§4. DOSTAWA

 1. Kupujący może wybrać następujące sposoby odbioru zamówionych Produktów:

  a) odbiór osobisty zamówionych Produktów po wcześniejszej konsultacji ze Sprzedawcą – w sklepie stacjonarnym od poniedziałku do piątku w godzinach od 10 do 18 oraz w soboty w godzinach od 10 do 14.

  b) dostarczenie Produktów na adres Kupującego podany podczas składania Zamówienia przez firmę kurierską (K-Ex),

  c) odbiór zamówionych Produktów w paczkomatach InPost.

 1. W przypadku Produktów Specjalnych jedyną dostępną formą odbioru jest odbiór osobisty w Sklepie stacjonarnym Sprzedawcy.

 2. Adres dostarczenia przesyłki podawany jest przez Kupującego podczas składania Zamówienia.

 3. Koszty dostawy ponosi Kupujący.

 4. Koszty wysyłki naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami i zależą od wagi oraz rozmiarów przesyłki.

 5. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Kupującemu Produkty wolne od wad.

 6. Kupujący zobowiązuje się do odebrania wysłanego Produktu.

 §5. REKLAMACJA

1. Kupujący, nie będący Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) obowiązany jest do sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia braków lub uszkodzeń Produktów, należy sporządzić protokół szkody, który będzie podstawą do rozpatrzenia reklamacji.

2. W przypadku Konsumentów, Sprzedawca zaleca sprawdzenie przesyłki w obecności kuriera. Niesprawdzenie przesyłki nie wstrzymuje ewentualnej reklamacji, aczkolwiek w przypadku dokonania takiej weryfikacji procedura reklamacyjna będzie znacznie usprawniona.

3. W przypadku stwierdzenia, iż Produkt jest wadliwy, Kupujący obowiązany jest poinformować o tym Sprzedawcę.

4. Do reklamowanego Produktu należy dołączyć Dowód zakupu lub jego kopię.

5. Kupujący zobowiązany jest do odesłania reklamowanego Produktu.

6. Reklamacje należy kierować na adres:KAB Katarzyna Andruszkiewicz- Badura, z siedzibą w Olsztynie 10-111 ul. M.Curie-Skłodowskiej 23/1

7. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedawca zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

8. Sprzedawca zobowiązuje się do ustosunkowania się do złożonej przez Kupującego reklamacji w przeciągu 14 dni. Brak odpowiedzi ze strony Sprzedawcy po upływie wskazanego w poprzednim zdaniu terminu skutkuje uznaniem reklamacji za uzasadnioną.

9. Nieznaczne różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Kupującego – a w szczególności monitora – mogą nie być wystarczającą podstawą do reklamacji zakupionego Produktu.

 

§6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Kupującemu, który jest Konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.), przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu.

2. Uprawnienie powyższe nie przysługuje w przypadku świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy oraz umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia

3. Kupujący, odstępując od umowy, zobowiązany jest do zwrotu Produktu wraz z Dowodem zakupu lub jego kopią w terminie 14 dni od daty złożenia odstąpienia.

4. Koszty wysyłki zwracanego Produktu ponosi Kupujący.

5. Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny Produktu oraz kosztów wysyłki Produktu do Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

6. Zwroty Produktów przy odstąpieniu od umowy, wysyłane na koszt Sprzedawcy lub za pobraniem nie będą przyjmowane. 

 

§7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w momencie wyraźnie wskazanym przez Sprzedawcę, nie wcześniej jednak niż po 7 dniach od ich ogłoszenia. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w poprzednim zdaniu, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.

 2. Wszelkie spory między Stronami rozstrzygane będą w sposób polubowny.

 3. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, w tym za pośrednictwem mediacji, właściwość Sądu określana będzie według przepisów powszechnie obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej.

 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827.) i inne właściwe.

 5. Sklep internetowy funkcjonuje równolegle ze sklepem stacjonarnym, tym samym pragniemy poinformować, że stany widoczne na stronie sklepu w wyjątkowych przypadkach mogą różnić się od stanów fizycznych.

 6. Regulamin obowiązuje od dnia 4.12.2017 r.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl